TOSSAL.- CENTRE AUTORITZAT

Actualitat

 

 


El centre autoritzat d'ensenyaments Tossal, al costat de la Conselleria d'Educació, oferta els cicles formatius de Tècnic Esportiu de Muntanya, estructurats en els següents cicles i especialitats:

 1. Cicle inicial de Senderisme (cap de setmana i intensiu).
 2. Cicle final d'Escalada.
 3. Cicle final de Barrancs. 
 4. Cicle final de Mitja muntanya.
 5. Cicle superior d'Escalada.

 

Sent necessari cursar el cicle inicial de senderisme per a realitzar posteriorment l'especialitat en un dels tres cicles finals.

El primer pas consisteix a realitzar les proves d'accés del nivell al qual es desitge accedir

Una vegada superades aquestes proves, es procedirà a la matrícula.

 

La formació consta de quatre parts:

 

 1. Proves d'accés: celebrades al setembre i gestionades pel Centre Autoritzat d'Ensenyaments Esportius de la FEMECV (TOSSAL) i inspecció de la Conselleria d'Educació.

   

 2. Bloc comú: aquest bloc el gestiona la Conselleria d'Educació a través del Centre Integrat Públic de Formació Professional de Xest, realitzant-se les classes en els IES que es troben associats a aquesta. Sent IES MONTSERRAT ROIG per a cicle inicial i final i IES MARE NOSTRUM per al cicle superior. Sent classes en línia, menys les avaluacions finals que són presencials. Les dates d'inici són al llarg d'octubre, estenent-se el curs fins a desembre.

  INICI DEL BLOC COMÚ: Dia 16 a les 17h Nivell inicial i 17:45h Nivell Final 
  IES MONTSERRAT ROIG
  C/ Carlet,2 03206 Elche (Alicante)
  966 91 22 50
  Héctor Manuel Poveda Campello - Jefe departamento FCT
  Documentació Convalidacions
   

  IES MARE NOSTRUM TORREVIEJA. 
  Correu electrònic de contacte: 03014575@edu.gva.es
  Persones responsables del programa: Abel Moya Albaladejo // Noemí Reina Mora.
  Web de referència: www.mnotrum.es

 

 1. Bloc específic: començant al gener i finalitzant a l'agost. Aquest bloc és gestionat pel Centre Autoritzat d'Ensenyaments de la FEMECV (TOSSAL). Per als cicles finals, aquest bloc es componen d'uns mòduls transversals, comú a totes les modalitats i uns mòduls específics concrets de cada especialitat.
   

  3.1 Mòdul pràctiques FCT. Les hores de pràctiques establides per la legislació vigent:

  - Cicle inicial de Senderisme: 150h
  - Cicle final d'Escalada: 200h
  - Cicle final de Barrancs: 200h
  - Cicle final de Mitja muntanya: 200h
  - Cicle superior d'Escalada: ---
   

  Respecte a l'estructura horària del bloc específic, a títol orientatiu, segons especialitat seria:

  - Cicle inicial cap de setmana:
  Dimecres: En línia a la vesprada.
  Divendres: Presencial mitja jornada a la vesprada.
  Dissabte: Presencial jornada completa.
  Diumenge: Presencial jornada completa.

  - Cicle inicial Intensiu:
  Dilluns: Jornada completa.
  Dimarts: Jornada completa.
  Dimecres: Jornada completa.
  Dijous: Jornada completa.
  Divendres: Jornada completa/ Mitja jornada.

  - Cicles finals:
  Dimecres: En línia a la vesprada.
  Divendres: Presencial mitja jornada a la vesprada.
  Dissabte: Presencial jornada completa.
  Diumenge: Presencial jornada completa.
  (Aquests horaris poden patir alteracions per meteorologia, exigències pròpies del contingut o avaluacions.)

 

Els requisits acadèmics d'accés, són: ESO per al cicle inicial i final del grau mitjà i batxillerat o equivalent per al cicle superior. Si no es posseeixen aquestes exigències acadèmiques, la Conselleria d'Educació estableix tots els anys unes proves de nivell que donen accés a cadascun dels cicles.

CALENDARI ACADÈMIC MITJA MUNTANYA CICLE FINAL 2022-2023 

CALENDARI ACADÈMIC BARRANCS CICLE FINAL 2022-2023 

CALENDARI ACADÈMIC EXCURSIONISME CICLE FINAL 2022-2023 

CALENDARI ACADÈMIC ESCALADA CICLE FINAL 2022-2023 

CALENDARI ACADÈMIC SENDERISME CICLO INICIAL 2022-2023

 

Aquest tipus de formació es regula pel Decret 132/2012 de 31 d'agost. S'indica en ell que té com a finalitat "preparar a l'alumnat per a l'activitat professional en relació a una modalitat o especialitat esportiva, així com facilitar la seua adaptació a l'evolució del món laboral i esportiu i a la ciutadania activa des d'una formació integral i completa en cada disciplina esportiva".

L'alumnat que curse aquesta formació obtindrà les titulacions oficials de Tècnics Esportius.

 

 

 


CONTACTA AMB EL NOSTRE CENTRE

Per a qualsevol tipus de consulta, pots escriure'ns a: jefatura.centroautorizado@femecv.com; o telefonar-nos al 965 439 747 ó 963 571 822.

 

SEGUEIX-NOS EN LES NOSTRES XARXES SOCIALS 

Pots trobar-nos en:    

         


Autoritzat per:
 
 
 

 


 

El centro autorizado de enseñanzas Tossal, junto a la Conselleria de Educación, oferta los ciclos formativos de Técnico Deportivo de Montaña, estructurados en los siguientes ciclos y especialidades:

 1. Ciclo inicial de Senderismo (fin de semana e intensivo).
 2. Ciclo final de Escalada.
 3. Ciclo final de Barrancos.  
 4. Ciclo final de Media montaña.
 5. Ciclo superior de Escalada.

 

Siendo necesario cursar el ciclo inicial de senderismo para realizar posteriormente la especialidad en uno de los tres ciclos finales.

 

El primer paso consiste en realizar las pruebas de acceso del nivel al que se desee acceder

 

Una vez superadas dichas pruebas, se procederá a la matrícula.

 

La formación consta de cuatro partes:

 

 1. Pruebas de acceso: celebradas en septiembre y gestionadas por el Centro Autorizado de Enseñanzas Deportivas de la FEMECV (TOSSAL) e inspección de la Conselleria de Educación.

   

 2. Bloque común: este bloque lo gestiona la Conselleria de Educación a través del Centro Integrado Público de Formación Profesional de Cheste, realizándose las clases en los IES que se encuentran asociados a esta. Siendo IES MONTSERRAT ROIG para ciclo inicial y final y IES MARE NOSTRUM para el ciclo superior. Siendo clases on-line, menos las evaluaciones finales que son presenciales. Las fechas de inicio son a lo largo de octubre, extendiéndose el curso hasta diciembre.

  INICIO DEL BLOQUE COMÚN: Día 16 a las 17h Nivel inicial y 17:45h Nivel Final
  IES MONTSERRAT ROIG 
  CALLE CARLET 2 03206 ELCHE (ALICANTE) 
  966 91 22 50 
  Héctor Manuel Poveda Campello - Jefe departamento FCT 
  Documentación Convalidaciones 
   

  IES MARE NOSTRUM TORREVIEJA.  
  Correo electrónico de contacto: 03014575@edu.gva.es 
  Personas responsables del programa: Abel Moya Albaladejo // Noemí Reina Mora. 
  Web de referencia: www.mnotrum.es

 

 1. Bloque específico: comenzando en enero y finalizando en agosto. Este bloque es gestionado por el Centro Autorizado de Enseñanzas de la FEMECV (TOSSAL). Para los ciclos finales, este bloque se componen de unos módulos transversales, común a todas las modalidades y unos módulos específicos concretos de cada especialidad. 
   

  3.1 Módulo prácticas FCT. Las horas de prácticas establecidas por la legislación vigente:

  - Ciclo inicial de Senderismo: 150h 
  - Ciclo final de Escalada: 200h 
  - Ciclo final de Barrancos: 200h 
  - Ciclo final de Media montaña: 200h 
  - Ciclo superior de Escalada: --- 
   

  Respecto a la estructura horaria del bloque específico, a título orientativo, según especialidad sería:

  - Ciclo inicial fin de semana: 
            Miércoles: Online por la tarde. 
            Viernes: Presencial media jornada por la tarde. 
            Sábado: Presencial jornada completa. 
            Domingo: Presencial jornada completa. 

  - Ciclo inicial Intensivo: 
            Lunes: Jornada completa. 
            Martes: Jornada completa. 
            Miércoles: Jornada completa. 
           Jueves: Jornada completa. 
           Viernes: Jornada completa/ Media jornada.
   
  - Ciclos finales: 
           Miércoles: Online por la tarde. 
           Viernes: Presencial media jornada por la tarde. 
           Sábado: Presencial jornada completa. 
           Domingo: Presencial jornada completa. 
  (Estos horarios pueden sufrir alteraciones por meteorología, exigencias propias del contenido o evaluaciones.)

 

Los requisitos académicos de acceso, son: ESO para el ciclo inicial y final del grado medio y bachillerato o equivalente para el ciclo superior. Si no se poseen estas exigencias académicas, la Conselleria de Educación establece todos los años unas pruebas de nivel que dan acceso a cada uno de los ciclos.

CALENDARIO ACADÉMICO MEDIA MONTAÑA CICLO FINAL 2022-2023 

CALENDARIO ACADÉMICO BARRANCOS CICLO FINAL 2022-2023 

CALENDARIO ACADÉMICO EXCURSIONISMO CICLO FINAL 2022-2023 

CALENDARIO ACADÉMICO ESCALADA CICLO FINAL 2022-2023 

CALENDARIO ACADÉMICO SENDERISMO CICLO INCIAL 2022-2023

 

Este tipo de formación se regula por el Decreto 132/2012 de 31 de agosto. Se indica en él que tiene como finalidad "preparar al alumnado para la actividad profesional en relación a una modalidad o especialidad deportiva, así como facilitar su adaptación a la evolución del mundo laboral y deportivo y a la ciudadanía activa desde una formación integral y completa en cada disciplina deportiva".

El alumnado que curse esta formación obtendrá las titulaciones oficiales de Técnicos Deportivos.


CONTACTA CON NUESTRO CENTRO

Para cualquier tipo de consulta, puedes escribirnos a: jefatura.centroautorizado@femecv.com; o llamarnos al 965 439 747 ó 963 571 822.

 

SÍGUENOS EN NUESTRA REDES SOCIALES 

Puedes encontrarnos en:      

     

 


 

Autorizado por: