Funcions Públiques

 
 
Funcions recollides en el següent article dels nostres Estatuts. 
 
 

Art. 7. Funcions.
 
1. Corresponen amb caràcter exclusiu a la Federació les següents funcions:
a) Qualificar, organitzar i autoritzar les competicions oficials d'àmbit autonòmic o inferior de les seues modalitats o especialitats esportives, excepte les quals realitzen els ens públics amb competències per a això.
b) Expedir les llicències federatives.
c) Emetre l'informe preceptiu per a la inscripció dels clubs esportius i les seccions esportives en el Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana.
d) Actuar en coordinació amb la federació espanyola i internacional corresponent per a la celebració de les competicions oficials espanyoles i internacionals que se celebren en el territori de la Comunitat Valenciana.
e) Representar a la Comunitat Valenciana en les activitats i competicions esportives oficials de la seua modalitat, en els àmbits autonòmic, estatal i, en el seu cas, internacional.
f) Elaborar i executar, en coordinació amb l'òrgan competent en matèria d'esport i amb les federacions esportives espanyoles, els plans de preparació d'esportistes d'elit i alt nivell.
g) Col·laborar amb l'òrgan competent en matèria d'esport en l'elaboració de la relació dels esportistes d'elit.
h) Col·laborar en els programes esportius de l'òrgan competent en matèria d'esport.
i) Exercir la potestat disciplinària, col·laborar amb el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana i executar les ordres i resolucions d'aquest.
j) Designar als i les esportistes de la seua modalitat esportiva que hagen d'integrar les seleccions valencianes.
k) Assumir les modalitats i especialitats esportives que li adscriga l'òrgan competent en matèria d'esport, en atenció a criteris d'interés esportiu general.
l) Tutelar i emparar les noves modalitats o especialitats esportives que sorgisquen del desenvolupament del seu esport, propostes per l'assemblea general de la Federació i aprovades per l'òrgan competent de l'administració esportiva.
m) Sol·licitar al Registre d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana la suspensió de la inscripció en el citat registre d'aquelles entitats esportives no adscrites a la Federació.
 
2. També li corresponen les següents funcions, amb caràcter no exclusiu:
a) Promoure l'esport i vetlar pel compliment de les normes estatutàries i reglamentàries de caràcter esportiu.
b) Col·laborar amb l'administració autonòmica en els programes de formació de personal tècnic i entrenador.
c) Organitzar concentracions i cursos de perfeccionament per als seus diferents estaments esportius.
d) Col·laborar amb la Generalitat en la prevenció, control i repressió en la utilització de substàncies i grups farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l'esport.
e) Vetlar per l'emplene general de la normativa que els siga aplicable, amb especial atenció a les matèries de transparència, igualtat de gènere, integració, equitat, protecció i salut de les persones en tots els seus nivells i funcions.
f) Col·laborar amb les administracions públiques en la prestació de serveis públics de caràcter esportiu per a la ciutadania.
g) Col·laborar amb les administracions públiques en la gestió d'instal·lacions esportives.
h) Col·laborar i posar en pràctica els mecanismes necessaris per a incrementar la seguretat en la pràctica dels esports de muntanya i escalada.
 
3. Són funcions públiques de caràcter administratiu les recollides en els epígrafs a), b), e) i i) de l'apartat 1, i els epígrafs b) i d) de l'apartat 2, que no podran ser al seu torn delegades per la Federació. Els actes dictats en l'exercici de funcions públiques de caràcter administratiu seran recurribles davant l'òrgan competent en matèria esportiva que corresponga, segons el règim de recursos previst en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a excepció dels quals es dicten en exercici de la potestat disciplinària, el coneixement de la qual correspon al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. En tots dos casos, les resolucions dictades per l'òrgan competent en matèria d'esport i pel Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana posen fi a la via administrativa.
 
4. Altres funcions: En relació amb el seu objecte social o finalitat, es podran realitzar qualssevol altres activitats no contemplades en les funcions enumerades en els apartats anteriors, fins i tot les derivades d'explotacions econòmiques, amb sotmetiment, en aquest últim cas al que es disposa en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i altra legislació aplicable.