Com notificar un accident a l'assegurança?

 

S'entén per accident esportiu la lesió corporal que deriva d'una causa violenta, sobtada i aliena a la intencionalitat de l'Assegurat, sobrevinguda pel fet o ocasió de l'exercici de l'activitat esportiva per la qual l'assegurat es trobe afiliat i que li produïsca invalidesa temporal, permanent o mort, sense patologia ni alteració anatòmica prèvia

 

ACCIDENTS EN ESPANYA


URGENT

 (Fractures, ferides obertes, colps al cap, dolor sever i persistent)

 • En cas de requerir assistència mèdica urgent a conseqüència de la lesió produïda amb motiu d'un accident esportiu, haurà de telefonar immediatament al 91 169 77 50, telèfon gratuït d'atenció 24h/365 dies de GENERALI, on li indicaran el centre concertat al qual pot acudir d'urgències.
  En cas d'Urgència Vital, és a dir, quan estiga en risc la vida del Federat accidentat, es podrà acudir sense necessitat de cridar prèviament al centre sanitari, públic o privat, més pròxim on es trobe.
  Deurà sempre entregar el Comunicat d'Accidents en Urgències i, posteriorment, seguir les instruccions del punt “Comunicació de l'accident i autoritzacions mèdiques”.

NO URGENT

(Acudir directament a un especialista, com a traumatologia)

 • Haurà de comunicar l'accident a HOWDEN en termini seguint les instruccions del punt “Comunicació de l'accident i autoritzacions mèdiques”.


 

TELÈFON AMIC HOWDEN: En cas de dubte o consulta podrà contactar,

en horari d'oficina, amb HOWDEN a través del 91 369 73 00.

HORARI D'ESTIU: de 08.00 a 15.00 hores.

 

Tant si ha acudit a urgències com si no, haurà de comunicar a HOWDEN l'accident esportiu dins del termini de 7 dies a comptar des de la data d'ocurrència d'aquest.

 • Per a declarar l'accident a HOWDEN, haurà d'emplenar el COMUNICAT D'ACCIDENTS, de qualsevol d'aquestes maneres:

  a)        Remetre el comunicat d'accidents emplenat juntament amb l'informe mèdic d'urgències (en cas que per necessitat haja hagut d'acudir) a la següent adreça: accidentesdeportivos@howdeniberia.com

  b)        NOVETAT.- FORMULARI EN LÍNIA. Des de la nostra web  o des de l'APP de la FEMECV (Apartat SOS, Part d'Accidents), emplenar i enviar el formulari en línia.

 • Rebuda la documentació, en un termini de 24/48 h HOWDEN es posarà en contacte amb vosté via correu electrònic amb, si escau, l'autorització mèdica corresponent per a visitar a l'especialista o realitzar-se una prova.
 • És imprescindible la prèvia autorització de GENERALI per a acudir a totes les visites amb un especialista, rehabilitació o per a la realització de proves (RMN, TAC, etc.). Les autoritzacions es remetran al federat a través del correu electrònic facilitat en el comunicat d'accidents en un termini de 24/48h una vegada HOWDEN haja rebut la documentació necessària per a la seua gestió.
 • Després de la primera visita a l'especialista/realització de qualsevol prova i, de manera successiva per a les següents que foren necessàries: El Federat haurà de remetre sempre a HOWDEN per correu electrònic l'informe mèdic de la visita a l'especialista/ prova realitzada + prescripció mèdica de la següent visita/prova necessària a realitzar.

 

ACCIDENTS A EL L'ESTRANGER


URGÈNCIA A l'ESTRANGER

 • En cas de patir un accident a l'estranger i requerir d'assistència mèdica d'urgent, haurà de telefonar immediatament al número de GENERALI – EUROP ASSISTANCE, on li indicaran el centre mèdic concertat a l'estranger al qual acudir.
 • Des de GENERALI - EUROP ASSISTANCE li indicaran com procedir en cada cas i en funció de les seues necessitats.

 

 

RETORN A ESPANYA I ASSISTÈNCIA MÈDICA PER A TRACTAMENT

 • Una vegada es trobe a Espanya, el Federat haurà de seguir els passos indicats en el punt “Comunicació de l'Accident i Autoritzacions Mèdiques” de la pàgina anterior, per a comunicar l'accident a HOWDEN i iniciar el procediment a Espanya.

 

URGÈNCIA A l'ESTRANGER

 • En cas de patir un accident a l'estranger i requerir d'assistència mèdica d'urgent, haurà de telefonar immediatament al número de GENERALI – EUROP ASSISTANCE, on li indicaran el centre mèdic concertat a l'estranger al qual acudir.
 • Des de GENERALI - EUROP ASSISTANCE li indicaran com procedir en cada cas i en funció de les seues necessitats.

 

RECORDE!

 • Ha de tindre en compte les cobertures de la seua modalitat de llicència abans d'anar a l'estranger.
 • Ha d'estar informat prèviament de les possibles limitacions i/o requisits previs estipulats pels països d'origen, trànsit o destinació a conseqüència del COVID-19. La inobservança d'aquestes normes podrà ser considerat negligència per part de l'assegurat.
 • Des de HOWDEN, en addició, recomanem sempre la contractació d'una pòlissa d'Assistència en Viatge, adaptant la mateixa en funció del lloc de destinació, activitat i duració del viatge. Recorden que els accidents esportius no són l'únic imprevist al qual es poden enfrontar en una estada a l'estranger.

 

TELÈFON GENERALI – EUROP ASSISTANCE

 

A través del següent telèfon de GENERALI i marcació correcta d'opcions, la seua trucada serà enllaçada directament amb els serveis centrals de EUROP ASSISTANCE, que sabrà per endavant que vosté és assegurat de GENERALI.

91 112 34 43 (Opció 1, després opció 5 i, per últim, opció 4)).

 

Telèfons directes:

 • Telèfon directe a la Plataforma d'Assistència Mèdica a l'estranger: 91 514 99 92
 • Telèfon general de Europ Assistance: 91 514 99 00

 

 

IMPORTANT: RECORDE QUE…


 • Una vegada tramita un comunicat d'accidents, vosté està de BAIXA ESPORTIVA, per la qual cosa no pot durant el seu procés de recuperació practicar esport. Corre el risc d'agreujar la seua lesió i, com a conseqüència, l'expedient en curs i el possible nou derivat de l'agreujament no tindran cobertura per l'assegurança d'accidents.
 • Finalitzat el tractament i recuperat de la seua lesió, haurà de remetre a HOWDEN l'informe d'ALTA MEDICA per a tancar correctament l'expedient.
 • Tots els informes mèdics enviats per email a HOWDEN seran tractats amb extrema confidencialitat i posteriorment remesos, de manera segura i encriptada, al Departament d'Assessoria Mèdica de GENERALI, que els analitzarà i decidirà conforme als mateixos si la seua lesió té o no cobertura per la pòlissa.
 • HOWDEN és el Mediador oficial de la FEMECV, per la qual cosa intentarà ajudar-lo sempre en defensa dels seus interessos i durant tot el procés de gestió.
 • En cas de no declarar l'accident a HOWDEN en el termini de 7 dies, l'expedient no tindrà cobertura i se li podran reclamar les assistències d'urgències si les haguera rebudes.
 • És imprescindible comptar sempre amb la prèvia autorització de GENERALI per a acudir a una consulta amb l'especialista, de rehabilitació o per a realitzar-se una prova específica. En cas contrari, les despeses poden córrer a compte de l'assegurat.
 • Únicament es pot acudir a la Seguretat Social en cas d'Urgència Vital, és a dir, en cas que existisca risc per a la vida del federat accidentat o risc de seqüela funcional greu.
 • En cas de ser ingressat en urgències en la Seguretat Social, haurà de comunicar aquesta situació com més prompte millor a HOWDEN, qui gestionarà amb GENERALI sempre que siga mèdicament viable el trasllat a un Hospital Concertat.
 • No totes les lesions produïdes durant la pràctica esportiva són a conseqüència d'accident esportiu i, per tant, no totes les lesions esportives tenen cobertura per la pòlissa d'accidents esportius.
 • És recomanable informar a HOWDEN i FEMECV amb antelació a la realització d'Expedicions a l'estranger, així com comprovar prèviament les cobertures que li atorga la seua targeta federativa en funció de la modalitat específica contractada.
 • L'horari d'atenció del telèfon amic de HOWDEN és:
  • Dilluns a Dijous: 09:00 – 14:00 h i de 15:00 a 17:30 h
  • Divendres: 09:00 – 15:00 h
  • Telèfon: 91 369 73 00
 • En cas d'urgència a qualsevol hora a Espanya pot contactar amb GENERALI a través del 91 169 77 5on GENERALI a través del 91 169 77 50.